Voda

Izdelava hidrogeoloških poročil za pridobitev vodnih dovoljenj.
Izdelava hidrogeoloških poročil za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda.
Izdelava projektne dokumentacije za projekt vrtine.
Določitev lokacije za zajem pitne ali tehnološke vode.
Izvajanje črpalnih poskusov in nalivalnih poskusov.
Spremljava in nadzor vrtanja pri izdelavi vrtine za pitno vodo ali toplotno črpalko.
Strokovne hidrogeološke podlage za določitev vodovarstvenih območij.
Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode.

Preberi več

Gradnja

Geološko-geomehanska poročila za stanovanjske objekte.
Terenske preiskave temeljnih tal.
Poročila o sanaciji plazov in usadov.
Poročila o ponikanju meteornih vod in dimenzioniranje ponikovalnic.
Geološko poročilo o erozijski ogroženosti terena.
Geološko poročilo o ogroženosti pred plazenjem terena.
Geološka poročila za pridobitev vodnega soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja.
Voda za toplotne črpalke.

Preberi več

Raziskave

Hidrogeološke raziskave terena za zajem vode.
Inženirsko-geološke raziskave plazov in usadov.
Geomehanske raziskave tal.

Preberi več

Kontaktirajte nas

Geološke storitve, Jaka Žibrat s.p.
Sv. Lovrenc 49e, 3312 Prebold
tel. 031 60 38 38