Gradnja

Gradnja

Geomehanika

Pri načrtovanju objekta je geološka sestava tal pomemben faktor. Za vas opravim ogled območja predvidene gradnje in pripravim geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje na izbrani lokaciji. Poročilo služi projektantu pri načrtovanju gradnje. Po potrebi se preiskave nadgradi s sondažnimi izkopi, merjenji, analizami vzorcev tal ter drugimi in-situ preiskavami.

 • Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi tal za potrebe projektiranja za stanovanjske objekte.
 • Preiskava tal s pomočjo sondažnega izkopa.
 • Preiskave nosilnosti tal.
 • Inženirsko-geološka poročila o sanaciji plazov.
 • Meritve deformacijskega modula z dinamično krožno ploščo.
 • Meritve enoonsne tlačne trdnosti s penetrometrom.

 

Odvajanje meteornih voda

Nudim svetovanje in strokovno pomoč pri načinu odvodnjavanja meteornih voda iz strešnih in povoznih površin objekta z izgradnjo ponikovalnic.

 • Izdelava hidrogeološkega poročila o možnosti ponikanja meteornih vod, potrebnega za izdajo gradbenega dovoljenja na območjih, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni možna.
 • Dimenzioniranje ponikovalnih vodnjakov.
 • Priprava predloga sanacije pri težavah z  zalednimi meteornimi vodami.

 

Vodno soglasje

Za izdajo vodnega soglasja in s tem gradbenega dovoljenja je na ogroženih območjih potrebno geološko poročilo o dejanski ogroženosti terena na podlagi katerega se da pridobiti potrebno vodno soglasje, ki je sestavni del dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja.

 • Izdelava geološkega poročila o dejanski ogroženosti terena na območjih ogroženih zaradi plazenja.
 • Izdelava geološkega poročila o dejanski ogroženosti terena na območjih erozijske ogroženosti.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila o ogroženosti terena zaradi podtalnice.
 • Izdelava hidrogeološke poročila o erozijski ogroženosti kot posledica poplavnega območja.

 

Toplotne črpalke

Eden najpogostejših načinov ogrevanja so toplotne črpalke. Najbolj energetsko učinkovit je sistem voda/voda za kar je potrebno določiti ali je zajem vode mogoč in ekonomsko upravičen.

 • Izvedba hidrogeoloških raziskav za zajem vode za potrebe delovanja toplotnih črpalk.
 • Priprava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.
 • Izdelava projekta vrtine.
 • Popis vrtalnih del, spremljava in nadzor vrtanja vrtine za toplotne črpalke.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote.

Kontaktirajte nas

Geološke storitve, Jaka Žibrat s.p.
Sv. Lovrenc 49e, 3312 Prebold
tel. 031 60 38 38